Vedtægter

§1.

Foreningens navn og hjemsted:

Klubbens navn er: Østerby Sportsrideklub

Forkortes: ØBR

Klubbens hjemsted er: Assensvej 320 A, 5642 Millinge, Faaborg-Midtfyn kommune. -Indkørsel mellem 302 og 304.

§2.

Foreningens formål:

Klubbens formål er at fremme interessen for ridesport og at samle medlemmerne til udøvelse af denne idræt, samt at oplære navnlig ungdommen i alt vedrørende hestens brug og pleje, samt at medvirke til at skabe egnede rammer for ridning.

§3.

Medlemskab af organisation:

Rideklubben er medlem af Dansk Rideforbund under Danmarks Idræts-Forbund, hvorfor klubben og hvert enkelt medlem er forpligtet til at rette sig efter de to nævnte forbunds reglementer og bestemmelser, herunder de af de pågældende forbund fastsatte voldgiftsbestemmelser.

§4.

Optagelse af medlemmer:

Som medlem optages alle, der underkaster sig foreningens og Dansk Rideforbunds (DRF) love. Der optages såvel aktive, passive og stævne medlemmer. Aktive medlemmer kan optages som junior medlemmer til og med det år de fylder 18 år. De er ikke valgbare til bestyrelsen før de er fyldt 18 år.

Passive medlemmer kan optages i klubben uden ret til at deltage i ridesportslige aktiviteter.

Der kan desuden optages Stævnemedlemmer fra og med det år, de fylder 16 år. Stævnemedlemmer må ikke benytte klubbens faciliteter i forbindelse med træning. Stævnemedlemskab giver ret til at starte stævner under DRF. Et stævnemedlem har samme rettigheder som et passivt medlem og kan kun opnå stemmeret ved et aktivt medlemskab.

Indmeldelser kan ske ved anmodning til den ansvarlige underviser eller til formand eller kasserer. Optagelse af umyndige kræver samtykke fra forældre/værge.

Ved indmeldelse betales kontingent for resten af indeværende kontingentperiode. Et eksemplar af klubbens love udleveres ved indmeldelse.

Udmeldelse skal ske skriftlig til bestyrelsen med mindst 1 måneds varsel.

Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag udnævnes på en generalforsamling. Diskussion om forslag kan ikke finde sted, men forslaget kan på begæring underkastes en skriftlig afstemning. For vedtagelsen kræves en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer.

Æresmedlemmer betaler ikke kontingent, har stemmeret på generalforsamling og er valgbare til bestyrelsen.

§5.

Klubbens medlemmer og dens bestyrelse hæfter ikke for klubbens gæld eller andre forpligtelser.

§6A.

Bestyrelsen kan meddele karantæne af nærmere fastsat omfang, dog max. 2 måneder, til et medlem, der gør sig skyldig i usportslig optræden, eller på anden måde opfører sig til skade for klubben. For at denne beslutning skal være gyldig kræves, at mere end halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer for karantænen.

Medlemmet skal have adgang til at udtale sig over for bestyrelsen, inden afstemningen finder sted. Denne afgørelse kan indbringes for distriktets forretningsudvalg inden 8 dage. Forretningsudvalgets afgørelse er inappellabel. Et evt. forretningsudvalgsmedlem fra den pågældende klub er inhabil

§6B.

I særlige tilfælde kan bestyrelsen indstille til generalforsamlingen, at et medlem udelukkes fra klubben i et nærmere angivet tidsrum over 2 måneder. På generalforsamling afgøres sagen ved skriftlig afstemning, og for vedtagelsen kræves et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer(blanke stemmer tæller som angivne).

Medlemmet har krav på at være til stede og forsvare sig. Generalforsamlingens bestemmelse om udelukkelse kan af medlemmet indbringes for Dansk Ride Forbunds Appeludvalg inden 4 uger.

§6C.

I det af §6B omhandlende tilfælde kan generalforsamlingen ligeledes ved skriftlig afstemning, og med et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer, afgøre, at sagen via hovedbestyrelsen indbringes for Dansk Ride Forbunds Appeludvalg til afgørelse af, om der

tillige skal ske udelukkelse fra andre rideklubber eller evt. indstilles til Danmarks Idræts-Forbund, at vedkommende udelukkes fra andre specialforbund under Danmarks Idræts-Forbund(eksklusion).

§7.

Kontingent:

Medlemskontingent for næstfølgende år fastsættes af bestyrelsen for et år ad gangen og forelægges den ordinære generalforsamling til endelig godkendelse.

For aktive medlemmer opkræves medlemskontingentet halvårligt forud og er forfalden til betaling 1. januar og 1. juli.

For passive medlemmer opkræves medlemskontingent halvårligt forud en gang årligt og er forfaldent til betaling 1. januar.

Er kontingentet ikke betalt senest 2 måneder efter forfaldsdato, kan medlemmets rettigheder ophøre, og vedkommende kan kun genoptages på ny mod betaling af restance samt kontingentpåløb, indtil lovlig udmeldelse har fundet sted,

Forfaldent kontingent skal betales uanset ophør af medlemsrettigheder. Bestyrelsen kan slette et medlem, der ikke har betalt kontingent rettidigt, og som heller ikke har betalt senest 14 dage efter at have modtaget påkrav herom.

Bestyrelsen er bemyndiget til at ændre på alle øvrige kontingentsatser, men med ansvar overfor generalforsamlingen.

§8.

Bestyrelsen:

Klubbens anliggender varetages af en bestyrelse på 7 medlemmer, der alle skal være fyldt 18 år.

Formanden, kassereren og bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år, således at formanden og 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år, og kassereren og

2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år. 2 suppleanter er på valg hvert år.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær.

Såfremt suppleanternes pladser er vakante, supplerer bestyrelsen sig selv indtil næste generalforsamling. Efter indtræden eller supplering konstituerer bestyrelsen sig på ny.

Juniorerne alene vælger hvert år 2 juniorrepræsentanter samt 1 juniorsuppleant.

De valgte må ikke være fyldt 18 år i det år, de vælges.

Bestyrelsen nedsætter efter behov et antal primære udvalg med et bestyrelsesmedlem som formand. Genvalg kan finde sted.

§9.

Bestyrelsesmøder:

Bestyrelsesmøder afholdes mindste 4 gange årligt, men i øvrigt efter behov eller på forlangende af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen indkaldes skriftlig med minimum følgende dagsorden:

1. Godkendelse af referat

2. Meddelelse fra formanden

3. Rapport fra udvalgene: 1. Forretningsudvalg – herunder økonomisk rapport

2. Sportsudvalg

3. Junior udvalg

4. Eventuelt

Alle bestyrelsesbeslutninger tages ved simpelt flertal, se dog §6A. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende og i dennes forfald næstformandens. For at gyldig bestyrelsesbeslutning kan vedtages, må mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer være til stede og deltage i afstemning. Næstformanden træder under formandens forfald i dennes sted.

Sekretæren fører protokol over forhandlingerne på bestyrelsesmøderne, og et beslutningsreferat udskrives ved det enkelte mødes afslutning. Ved møder med enkeltpersoner eller offentlige myndigheder m.m. underskrives protokollen af bestyrelsen på førstkommende bestyrelsesmøde.

§10.

Prokura:

Bestyrelsen disponerer over klubbens midler og varetager dennes tarv på bedste måde. Prokura kan meddeles to i foreningen, f.eks. formand/næstformand – kasserer, der er bemyndiget til at underskrive de dokumenter om køb, salg og anden afhændelse samt pantsætning, som er følge af generalforsamlingsbeslutninger, der er truffet herom i medfør af lovens §11.

Der kan ikke meddeles eneprokura.

§11.

Generalforsamling:

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed og indkaldes af bestyrelsen. Den ordinære generalforsamling afholdes i februar måned.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 31. december. Tiden og stedet for generalforsamlingen skal, tillige med dagsorden og de af bestyrelsen fremsatte forslag og indkomne forslag.

Tiden og stedet for generalforsamlingen skal tillige med dagsordenen offentliggøres på de elektroniske medier og på klubbens hjemmeside, samt ved opslag i stald og rytterstue med mindst 14 dages varsel.

Medlemmer på 18 år og derover har stemmeret og er valgbare til bestyrelsen, hvis de har betalt kontingent og været medlem af klubben i mindst 3 måneder. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Forældre til junior medlemmer kan stemmer på deres vegne. Ét medlem – én stemme.

Dagsordenen skal som minimum indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent.

2. Valg af protokolfører og 2 stemmetællere

3. Bestyrelsen aflægger beretning.

4. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.

5. Fremlæggelse af budget for det kommende år.

6. Fastsættelse af kontingent.

7. Behandling af indkomne forslag.

8. Valg af formand (ulige år)

9. Valg af kasserer (lige år)

10. Valg af medlemmer til bestyrelsen

11. Valg af 2 suppleanter

12. Valg af 2 juniorrepræsentanter og 1 suppleant

13. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant

14. Eventuelt

Generalforsamlingen træffer bestemmelser om køb, salg og anden afhændelse og pantsætning af klubbens faste ejendom, overgang til selvejende institution m.m.

På generalforsamlingen vælges personer ved almindeligt flertal.

Øvrige beslutninger ved simpelt flertal, se dog §12 og §15.Afstemninger foregår ved håndsoprækning med mindre bestyrelsen eller mindst 2 medlemmer kræver skriftlig afstemning, se dog §6B og §6C. Står stemmerne lige, er forslaget forkastet.

§12.

Lovændring:

Til forandring af lovene kræves en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer. Enhver ændring af lovene skal indberettes til DRF til godkendelse.

§13.

Regnskab:

Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december.

Regnskabet revideres af 2 revisorer, der vælges af generalforsamlingen for 1 år ad gangen.

Det reviderede regnskab forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse.

Det reviderede regnskab skal foreligge senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse og kan rekvireres af klubbens medlemmer tillige med forslag til budget for det kommende år.

§14.

Ekstraordinær generalforsamling:

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når denne anser det for nødvendigt, eller når mindst 20 % af de stemmeberettigede medlemmer indgiver skriftlig begæring herom med angivelse af dagsorden.

Der regnes med det seneste opgivne medlemstal til DRF ved beregning.

I sidste tilfælde skal den ekstraordinære generalforsamling finde sted senest 3 uger efter begæringens modtagelse.

Ekstra ordinær generalforsamling indkaldes med mindst 8 dages varsel.

§15.

Foreningens opløsning eller flytning:

Klubbens opløsning eller flytning kan kun finde sted, når beslutningen herom vedtages på to efter hinanden med mindst 14 dages mellemrum afholdte generalforsamlinger.

Ved den første af disse generalforsamlinger skal beslutningen om opløsning/flytning vedtages med mindst ¾ af de afgivne stemmer.

Ved den anden generalforsamling kan opløsning/flytning vedtages ved simpelt flertal.

Ved evt. opløsning skal klubbens midler tilfalde ridesportslige aktiviteter, sociale eller idrætslige aktiviteter i lokalområdet, som er vedtaget på sidste generalforsamling.

OVENSTÅENDE VEDTÆGTER ER VEDTAGET PÅ DEN EKSTRAORDINÆRE GENERALFORSAMLING I MILLINGE DEN 21. MARTS 2017